Hoppa till huvudinnehåll
avtal

Bestämmelser och regler att följa

Vad är det som egentligen gäller kring evenemang nu i Coronatider? Vilka regler och riktlinjer behöver vi som arrangörer anpassa oss till? Internationellt finns rekommendationer från WHO och på nationell nivå är det Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller. Dessutom finns det tillfälliga lagstiftningar. Ta del av all information under flikarna nedan.

Vad säger polismyndigheten? Vi listar de vanligaste frågorna och svaren!

Vi vill alla göra rätt vid våra evenemang, och en dialog med Polismyndigheten är A och O. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren. Stort tack till Polismyndigheten i Malmö för snabb hjälp till våra arrangörer!

Om jag vill arrangera ett Coronasäkert evenemang i sommar, tex med max 49 deltagare, vem vänder jag mig till med mina frågor?

Svar: Frågor som rör förutsättningarna att få tillstånd enligt ordningslagen och förbudet mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare kan ställas till Polismyndighetens tillståndsenhet. Frågor som rör de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten utfärdat för att minska smittspridning – vad som är ”coronasäkert” eller inte, och vilket ansvar som åligger verksamhetsutövare att begränsa smittspridning, ställs till Folkhälsomyndigheten. Det bör nämnas att det stora flertalet anordnare som Polismyndigheten haft kontakt med hittills själva har valt att ställa in eller skjuta upp sina evenemang med hänsyn till den rådande pandemi eftersom det för närvarande möter stora svårigheter att anordna ”coronasäkra” evenemang, om det ens är möjligt.

Många arrangörer funderar just nu över hur det funkar med att dela upp ett större område i mindre ”max 49”-områden. Är det möjligt?

Svar: Om arrangemanget är att bedöma som ett och samma arrangemang gäller ett tillstånd med en begränsning på max 50 deltagare totalt, även i de fall arrangemanget är uppdelat på olika platser och flera ansökningar skickas in avseende respektive plats.

Vad krävs för att få tillstånd?

Svar: Utöver de krav som framgår av ordningslagen och som uppställs under normala omständigheter, åligger det anordnaren att tydligt redogöra för hur denne ska kunna hålla 50-begränsningen. Om arrangören inte på ett övertygande sätt kan visa på att det i det konkreta fallet finns förutsättningar att upprätthålla begränsningen om 50 deltagare kommer tillståndsansökan att avslås med hänvisning till syftet med begränsningen i förordning 2020:114, att motverka epidemi. 

Om jag har en utomhusservering där jag kan ta in låt säga 200 personer på ett Coronasäkert sätt, kan jag ha underhållning i cafémiljön?

Svar: Om en restaurang vill anordna en konsert eller annan slags allmän sammankomst på sin uteservering får det på konserten vara max 50 deltagare samtidigt. Detta kan jämföras med restauranger/krogar som har dansgolv med danstillstånd.

Om det på en restaurang förekommer mindre inslag av underhållning bör i regel inte verksamheten automatisk anses övergå till att bli en allmän sammankomst. Däremot gäller att så snart man kan betrakta underhållningen som en självständig konsert eller liknande räknas det som en allmän sammankomst och omfattas av förordningen på så sätt att det bara får vara maximalt 50 personer på uteserveringen närvarande samtidigt.

Vad händer om evenemanget ändå inte håller sig inom ramarna för det man har fått tillstånd för?

Svar: Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud och/eller i strid med villkor som uppställts i tillståndsbeviset. Om anordnare gör sig skyldig till en sådan överträdelse kan denne dömas för brott mot ordningslagen till böter eller fängelse i högst sex månader.

På Polismyndighetens hemsida finns vidare en informationsdel avseende begränsningen i förordning 2020:114 och en frågor- och svarssektion:

Här hittar du Polismyndighetens egen Q&A
 

Vid misstänkt smittfall

Vad gör jag om det finns ett misstänkt smittfall vid mitt evenemang?

Det kan inträffa att det uppstår en situation där det misstänks att en person har fått covid-19 under evenemanget. Tänk på att:

  • Ha en plan för vem som gör vad vid misstänkt fall (se riskanalys från FHM)
  • Om möjligt, ha utbildad sjukvårdare på plats (rekommendation från WHO)
  • Vid misstänkt smitta på plats – se till att den misstänkta smittade personen placeras i utrymme isolerat från andra(rekommendation från WHO)
  • Kontakta sjukvården 1177 för att resonera kring vilka åtgärder som ska vidtas