Hoppa till huvudinnehåll
avtal

Bestämmelser och regler att följa

Vad är det som egentligen gäller kring evenemang nu i Coronatider? Vilka regler och riktlinjer behöver vi som arrangörer anpassa oss till? Internationellt finns rekommendationer från WHO och på nationell nivå är det Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller. Dessutom finns det tillfälliga lagstiftningar. Ta del av all information under flikarna nedan.

Vad säger polismyndigheten? Vi listar de vanligaste frågorna och svaren!

Vi vill alla göra rätt vid våra evenemang, och en dialog med Polismyndigheten är A och O. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren. Stort tack till Polismyndigheten i Malmö för snabb hjälp till våra arrangörer!

Om jag vill arrangera ett Coronasäkert evenemang i höst/vinter, tex med max 49 deltagare, vem vänder jag mig till med mina frågor?

Svar: Frågor som rör förutsättningarna att få tillstånd enligt ordningslagen och förbudet mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare kan ställas till Polismyndighetens tillståndsenhet. Frågor som rör de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten utfärdat för att minska smittspridning – vad som är ”coronasäkert” eller inte, och vilket ansvar som åligger verksamhetsutövare att begränsa smittspridning, ställs till Folkhälsomyndigheten. OBS! Från och med den 24 november och framåt är maxtaket för allmänna och offentliga sammankomster/tillställningar 8 personer!

Vart kan jag snabbt vända mig för att få information om hur jag söker tillstånd enligt de nya reglerna?

Svar: Polismyndigheten utgår från Förordningen när vi gör våra bedömningar samt fattar våra beslut. För att snabbt få information om vad som gäller så går det bra att besöka Polisens hemsida, https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/ . Informationen uppdateras där regelbundet.  

Om man som arrangör planerar för en konferens ex. 150  personer, men delar upp sällskapet i 50 personer i tre åtskilda byggnader, vad gäller då? Behöver jag söka tillstånd för detta? Om jag behöver tillstånd, vilket slags tillstånd krävs och vem vänder jag mig till?

Svar: Om arrangemanget är att bedöma som ett och samma arrangemang gäller ett tillstånd med en begränsning på max 50 deltagare totalt, även i de fall arrangemanget är uppdelat på olika platser och flera ansökningar skickas in avseende respektive plats.

En konferens som vänder sig till en bestämd krets personer räknas generellt inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och är därför inte tillståndspliktig. Därmed så finns inget lagstöd för att begränsa antalet deltagare, utan hänsyn behövs endast ta till de rekommendationer som finns kring förhindrande av smittspridning.

Om det råder osäkerhet kring om evenemanget anses som tillståndspliktigt eller ej, så är det alltid tillrådigt att först ha en dialog med Polismyndigheten. I Skåne går det bra att mejla till vår brevlåda, tillstand.skane@polisen.se, alternativt ringa oss under vår telefontid ti-fr 09.30-11.30.  Man ringer då via vår växel på telefonnummer 114 14.

OBS! Från och med den 24 november och framåt är maxtaket för allmänna och offentliga sammankomster/tillställningar 8 personer!

Vad krävs för att få tillstånd?

Svar: Utöver de krav som framgår av ordningslagen och som uppställs under normala omständigheter, åligger det anordnaren att tydligt redogöra för hur denne ska kunna hålla 50-begränsningen. Om arrangören inte på ett övertygande sätt kan visa på att det i det konkreta fallet finns förutsättningar att upprätthålla begränsningen om 50 deltagare kommer tillståndsansökan att avslås med hänvisning till syftet med begränsningen i förordning 2020:114, att motverka epidemi. 

OBS! Från och med den 24 november och framåt är maxtaket för allmänna och offentliga sammankomster/tillställningar 8 personer!

Om man som arrangör planerar för en konferens inomhus med musikunderhållning, dit allmänheten har möjlighet att köpa biljett, behöver jag söka tillstånd eller vad gäller? Om underhållningen räknas som “musikevenemang” som då kräver tillstånd? Och måste man alltid göra en (kostnadsfri) anmälan oavsett?

Svar: Tillstånd för konsert behövs under vissa förutsättningar. Om man utgår från att konserten anordnas inomhus så ska den anmälas i det fall det kan föreligga någon risk för störningar i ordning, säkerhet eller trafik. Där är det i första hand arrangören som får göra en bedömning. Känner man sig sen osäker så är man alltid välkommen att höra av sig så hjälper vi. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om konserten varken är tillstånds- eller anmälningspliktigt så är det att anse som en allmän sammankomst och man ska följa reglerna kring dessa i ordningslag och förordningar.

Om jag har en utomhusservering där jag kan ta in låt säga 200 personer på ett Coronasäkert sätt, kan jag ha underhållning i cafémiljön?

Svar: Om en restaurang vill anordna en konsert eller annan slags allmän sammankomst på sin uteservering får det på konserten vara max 50 deltagare samtidigt. Detta kan jämföras med restauranger/krogar som har dansgolv med danstillstånd.

Om det på en restaurang förekommer mindre inslag av underhållning bör i regel inte verksamheten automatisk anses övergå till att bli en allmän sammankomst. Däremot gäller att så snart man kan betrakta underhållningen som en självständig konsert eller liknande räknas det som en allmän sammankomst och omfattas av förordningen på så sätt att det bara får vara maximalt 50 personer på uteserveringen närvarande samtidigt.

OBS! Från och med den 24 november och framåt är maxtaket för allmänna och offentliga sammankomster/tillställningar 8 personer!

Vad händer om evenemanget ändå inte håller sig inom ramarna för det man har fått tillstånd för?

Svar: Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud och/eller i strid med villkor som uppställts i tillståndsbeviset. Om anordnare gör sig skyldig till en sådan överträdelse kan denne dömas för brott mot ordningslagen till böter eller fängelse i högst sex månader.

På Polismyndighetens hemsida finns vidare en informationsdel avseende begränsningen i förordning 2020:114 och en frågor- och svarssektion:

Här hittar du Polismyndighetens egen Q&A
 

Vid misstänkt smittfall

Vad gör jag om det finns ett misstänkt smittfall vid mitt evenemang?

Det kan inträffa att det uppstår en situation där det misstänks att en person har fått covid-19 under evenemanget. Tänk på att:

  • Ha en plan för vem som gör vad vid misstänkt fall (se riskanalys från FHM)
  • Om möjligt, ha utbildad sjukvårdare på plats (rekommendation från WHO)
  • Vid misstänkt smitta på plats – se till att den misstänkta smittade personen placeras i utrymme isolerat från andra(rekommendation från WHO)
  • Kontakta sjukvården 1177 för att resonera kring vilka åtgärder som ska vidtas

Sidan uppdaterad 19 Nov 2020, kl 07:58